امروز
1403 خرداد 8
4 11
17 10 98

فناوری کنترل مقصد یا Destination Control

خلاصه :

طبق محاسبات آماری مندرج در یک مجلۀ آمریکایی برای یک مثال خاص نشان داده شده که با اجرای سیستم کنترل مقصد می توان با استفاده از ۶ آسانسور به کارایی ۸ آسانسور رسید، زیرا ترافیک بطور مناسب تقسیم شده و سرعت عمل بطور قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت.


هنگامی که در یک ساختمان بزرگ چندین آسانسور وجود داشته باشد، جهت بهینه سازی در زمان انتظار مسافران و همچنین بهینه سازی در مصرف انرژی با استفاده از الگوریتم های تعریف شده در سیستم نصب آسانسور ، با توجه به مقصد هر یک از مسافران، آسانسور های مورد نظر را جهت سرویس دهی به آنان احضار می کند.
نحوه احضار آسانسور های دارای سیستم Destination control بدین طریق است که ابتدا کلیه آسانسورها نام گذاری شده و همچنین یک صفحه کلید برای کلیه آسانسورها در کلیۀ طبقات وجود داشته و مسافر شماره طبقۀ مقصد خود را در آن صفحه کلید وارد می کند. در این لحظه با توجه به محاسبات انجام گرفته ،صفحه نمایش به مسافر اعلام می کند که کدامیک از آسانسورها برای سرویس دهی به آن شخص آماده می شود. به این ترتیب مسافران بر اساس مقصد خود در مبدأ تقسیم می شوند و لزومی ندارد که به طور پراکنده سوار آسانسورهای مختلف شده و در هر طبقه توقف داشته باشند.
طبق محاسبات آماری مندرج در یک مجلۀ آمریکایی برای یک مثال خاص نشان داده شده که با اجرای سیستم کنترل مقصد می توان با استفاده از ۶ آسانسور به کارایی ۸ آسانسور رسید، زیرا ترافیک بطور مناسب تقسیم شده و سرعت عمل بطور قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت.
قابلیت دیگر سیستم کنترل مقصد در ساختمان هایی است که امکان حرکت آسانسورها در طبقات مبدأ و مقصد یکسان نیست، بعنوان مثال یک آسانسور فقط تا طبقه همکف پایین می رود اما آسانسور دیگر در همان مجموعه ممکن است تا طبقه منفی ۳ هم پایین برود، و همچنین برای توقف های آخر نیز هکذا. تاکنون برای چنین شرایطی معمولا یک کلید اضافه هم در کنار دو کلید متداول آسانسورها برای رفتن به پایین ترین و بالاترین طبقات قرار می گرفت که گاهی هردو کلید توسط مسافر برای رفتن به بالاترین یا پایین ترین طبقات زده می شد و ترافیک مضاعفی را ایجاد می کرد. ولی در سیستم کنترل مقصد کافیست که هر مسافر کلید طبقه مورد نظر را بفشارد. لذا سیستم آسانسوری را احضار میکند که آن طبقه خاص در آن تعریف شده باشد.