امروز
1403 خرداد 31
10 16

اخذ استاندارد اسانسور

خلاصه

شرکتھای معتبر آسانسور که دارای صلاحیت فنی مناسب جھت ارائه خدمات بازسازی ، سرویس و نگھداری ھستند نقش مھمی در ایمن کردن و به استاندارد رساندن آسانسور دارند.آیا می دانید بیش از 98 % آسانسورھائی که عمر بیش از عمر شرکت بازرسی آسانسور دارند ( آسانسورھای قدیمی ) ، دارای گواھینامه کیفیت استاندارد نیستند ؟
آیا ایمنی کافی در آسانسورھای مورد استفاده خود ، خانواده و فرزندانمان وجود دارد ؟
آیا ترمز اضطراری آسانسور در واقع ضروری به درستی عمل خواھد نمود ؟
آیا سیم بکسلھای آسانسور دچار فرسودگی و پارگی نشده اند ؟
آیا سیستم ایمنی آسانسورھا دارای عملکرد مناسبی است ؟
آیا آسانسورھا توسط شرکتھای ذی صلاح و دارای مجوز نگھداری و راھبری می شوند ؟
به واقع مسئول پاسخگوئی به آن سؤالات و جلوگیری از حوادث احتمالی کیست؟
1 .
مالکین یا مدیران ؟ 2 .شرکتھای نگھدارنده آسانسور ؟ یا سازمانھای دولتی و شرکتھای بازرسی ؟

ھر یک از گروھھای فوق در قبال دغدغه ھا و سؤالات عنوان شده مسئول ھستند که به طور جداگانه به نقش ھر یک می پردازیم :

مالکین يا مديران ساختمان اصلی ترین و مھم ترین مسئولیت به عھده مالک یا مدیران ساختمان است که برای خلاصه نویسی فقط از لفظ مالک استفاده می گردد ، چرا که صاحب اصلی آسانسور به طور کامل یا حتی به صورت یک سھامدار مالک ساختمان است و مدیر ساختمان وکیل وی است . به عنوان استفاده کننده اصلی آسانسور و مالک آن شاید قدری عجیب به نظر برسد که یک مالک رغبتی برای استاندارد کردن آسانسور خود نداشته باشد . زیرا خطر متوجه او و خانواده اش است.
________________________________________


برخی از مسئولیتھای مھم زیر بر عھده ایشان می باشد :

الف ) فراھم نمودن شرایط مالی مناسب جھت صرف ھزینه ھای مورد نیاز برای به استاندارد رساندن آسانسور
ب ) انتخاب یک شرکت آسانسور حقوقی معتبر که دارای صلاحیت فنی کافی در مورد اظھارنظر و اجرای عملیات لازم جھت به استاندارد رساندن آسانسور باشد .
ج ) تأمین ھزینه و درخواست از شرکتھای بازرسی آسانسور جھت بازرسی آسانسورھای قدیمی و ارائه لیست عدم تطابق با استانداردھای مربوطه   ( ھر سال یکبار ) .
د ) بیمه نمودن آسانسورھا در برابر بروز حوادث احتمالی .

شرکتھای معتبر آسانسور که دارای صلاحیت فنی مناسب جھت ارائه خدمات بازسازی ، سرویس و نگھداری ھستند نقش مھمی در ایمن کردن و به استاندارد رساندن آسانسور دارند . برخی از مسئولیت ھای زیر به عھده این شرکت ھا است :

الف ) انجام سرویس مناسب آسانسور مطابق با چک لیستھای معتبر به صورت منظم .
ب ) بازرسی کلیه قطعات و ارائه گزارش مکتوب به مالک ساختمان در زمینه موارد خطرآفرین جهت پیشگیری از حوادث احتمالی در صورت عدم ارائه گزارش این شرکت آسانسوری است که مسئول ھر گونه حادثه شناخته خواھد شد .
ج ) توجیه و ترغیب مالک ساختمان جھت درخواست بازرسی آسانسور و استاندارد شدن آسانسور .
د ) استفاده از افراد آموزش دیده در اجرای امور سرویس و نگھداری .
ھـ ) قطع ھمکاری با ساختمانھائی که مالک آن بی توجه به ھشدارھای ارائه در مورد ایمنی بوده و از صرف ھزینه ھای ضروری که موجب جلوگیری از بروز حوادث و خطرات جانبی می شود امتناع می ورزد . در این صورت کلیه مسئولیت ھای ناشی از حوادث احتمالی به عھده مالک خواھد بودشرکت اسانسور اطلس صعود  در زمینه طراحی و ساخت اسانسور با کادری مجرب و متخصص در این امر توانسته جایگاه مهمی در صنعت اسانسور  داشته باشد واین شرکت با در اختیار داشتن نیرویی زبده و فعال در زمینه خدمات اسانسور شامل   نصب و سرویس و تعمیرات اسانسور بهترین کیفیت را به مشتری ارائه میدهد و همچنین در زمینه فروش قطعات در قسمت بازرگانی جزو وارد کنندگان و تامین کنندگان اصلی  این صنف میباشد
 
   
شماره مستقیم  : 09128384154
( واتساپ شرکت:   09054849813  پاسخگویی 24 ساعته )
 
( شماره ثابت : 26117375-021 ////  26117175-021  )
.

 
 
 

ویژگی ها